Qosium

Qosium on passiivinen palvelunlaadun (QoS) mittaus- ja monitorointiohjelmisto. Toiminta on reaaliaikaista ja paljastaa tietoverkon todellisen suorituskyvyn oikeiden verkkopalveluiden ja sovellusten näkökulmasta. Ohjelmisto on riippumaton verkkoteknologiasta) ja myös mitattavista sovelluksista.


Qosium-esite

Qosiumin tekninen esite

Reaaliaikaisen passiivisen palvelunlaadun mittaamisen hyödyt

Qosium vie tiedonsiirron suorituskyvyn tarkastelun uudelle tasolle. Passiivinen mittaus ei kuormita verkkoa ja paljastaa, millaisen laadun oikeat palvelut ja sovellukset todellisuudessa verkolta saavat. Verkon sijaan tarkasteltavana voi olla myös vaikka yksittäinen tiedonsiirtolinkki. Aktiivimittaus sen sijaan on hyödyllinen esimerkiksi järjestelmien esitestauksessa, mutta normaalikäytön aikana sen tuomaa lisäkuormitusta halutaan välttää, eikä sillä useinkaan saada kiinni erikoistilanteista aiheutuvia suorituskykyilmiöitä.

Mittausten tulokset ja visuaalinen esitystapa auttavat verkon ylläpitäjiä ymmärtämään verkon suorituskykyä ja etsimään mahdollisia pullonkauloja ja ongelmakohtia. Reaaliaikaisia mittaustuloksia voidaan käyttää myös syötteenä liipaisemaan hälytyksiä ja erilaisia toimenpiteitä. Verkkolaitteista voidaan näin tehdä älykkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Esimerkiksi liikkuvuudenhallinnassa usein edelleen pääkriteeri toimenpiteille on signaalivoimakkuus, mikä ei peilaa kovinkaan hyvin varsinaista palvelunlaatua, jonka päätelaite verkolta saa.

Qosium on ratkaisu esimerkiksi verkkojen ja palveluiden ylläpitäjille, sovellus- ja palvelukehittäjille sekä laitevalmistajille. Sama ratkaisu täyttää myös eri teollisuus- ja logistiikka-alojen kriittisimmätkin vaatimukset. Qosiumin avulla voit esimerkiksi tarkistaa, että sovitut palvelutasot (SLA) täyttyvät. Teollisuusrobotit ja IoT-laitteet taas voidaan yhdistää verkkoon laadulla, joka on riittävä näiden toiminnan takaamiseksi. Mikäli liiketoimintasi on toteuttaa verkkojen suorituskykykampanjoita, Qosium tuo mahdollisuuden selvittää verkon suorituskyvyn todellisilla sovelluksilla myös normaalin käytön aikana.

Qosiumin toiminta

Qosium on hajautettu ratkaisu, joka koostuu kolmenlaisista pääkomponenteista: mittapää, mittausohjain ja tulosjärjestelmä. Näistä mittapää ja mittausohjain ovat pakollisia Qosium-mittauksessa, kun taas tulosjärjestelmä on mukana tyypillisesti vain laajemmissa kokoonpanoissa.

Mittapää

Qosium Probe on Qosium-järjestelmän mittapää. Se on kevyt mittauspisteisiin asennettava ohjelmisto, joka suorittaa varsinaisen mittauksen. Mittauspisteet voivat olla mitä tahansa verkkolaitteita, joihin voi asentaa ohjelmistoja, kuten esimerkiksi: käyttäjien tietokoneita, sovelluspalvelimia, reitittimiä, matkapuhelimia ja IoT-laitteita. Mittauksia voi tehdä yhdessä mittauspisteessä, mutta täydet ominaisuudet tulevat käyttöön monipistemittauksella, jolla selviää suorituskyky päästä päähän tai mille tahansa verkkopolun pätkälle.

Mittausohjaimet

Qosium-mittaus luodaan mittausohjaimella kytkeytymällä Qosium Probejen QMCP-ohjausrajapintaan. Mittausohjain paikantaa Qosium Probet verkosta, parametrisoi ne, hallitsee mittausta ja käskyttää tulokset analysoitaviksi. Mittausohjain voi olla puhdas ohjain, jolloin tulosten käsittely tapahtuu muualla, tai se voi olla itsessään analysaattori, joka hoitaa myös tulosten visualisoinnin ja analysoinnin. Kaitotek tarjoaa kolme erilaista mittausohjainta ja tämän lisäksi asiakkailleen mahdollisuuden kehittää oman. Mittausohjaimen valinta riippuu aina käyttötarkoituksesta.

Qosium Scope on kyvykäs analysaattori, jolla luodaan, hallitaan ja parametrisoidaan Qosium-mittauksia sekä kerätään, visualisoidaan ja analysoidaan tuloksia. Qosium Scope on parhaimmillaan täsmämittauksissa. Kaikki Qosium Probejen tarjoamat kyvyt ovat käytössä Qosium Scopen kautta.

Qosium Scope Lite on toinen esimerkki mittausohjaimesta, mutta on komentorivipohjainen ja soveltuu siten rajoitettuihin ympäristöihin. Tuloksia voi tarkastella reaaliajassa, mutta analysaattorikyvyt ovat luonnollisesti Qosium Scopeen verrattuna huomattavan rajoittuneita.

Qosium Scopemon poikkeaa kahdesta edellisestä, sillä tämä on mittausohjain automaattiseen monitorointiin. Qosium Scopemon mahdollistaa esimerkiksi kriittisten järjestelmien jatkuvan seurannan, jolloin pystytään heti reagoimaan, mikäli tiedonsiirron laatu laskee asetetun kynnyksen alapuolelle.

Erillismittausohjaimen voi toteuttaa jokainen Kaitotekin asiakas QMCP-ohjausrajapinnan ansiosta. Ohjain voi olla esimerkiksi jokin olemassa oleva verkonvalvontajärjestelmä tai vaikka kokonaan uusi sovellus, joka ohjaa Qosium Probeja suoraan. Ohjausrajapinnan ansiosta mittausta voidaan mukauttaa tarpeen mukaan tuloksien perusteella.

Tulosjärjestelmät

Tulosjärjestelmän tehtävä on kerätä ja tallentaa mittaustulokset. Erillinen tulosjärjestelmä ei ole pakollinen osa Qosium-mittausta, mutta sellainen on kätevä, kun mittausjärjestely on laaja ja tuloksia syntyy paljon. Tulosjärjestelmän päälle voi olla rakennettuna myös keskitetty visualisointi- ja analysointijärjestelmä. Kehittyneet mittausohjaimet voivat myös sisältää tulosjärjestelmien piirteitä.

Qosium Storage on esimerkki Kaitotekin tarjoamasta tulosjärjestelmästä. Se on tietokantapalvelin, joka on optimoitu Qosium-mittaustiedon tallennukseen.

Erillistulosjärjestelmän voi toteuttaa jokainen Kaitotekin asiakas QMCP-rajapinnan avulla. Tällaisessa toteutuksessa käytetään QMCP:n suoraviivaista tulosrajapintaa, eikä ole tarpeen toteuttaa koko ohjausrajapintaa. Yleinen käyttötapaus on asiakkaan oma tulosjärjestelmä, jossa Qosium toimii yhtenä tietolähteenä.

Mittaustulokset

Kaikki tulokset kerätään molempiin suuntiin, eli lähetettyä ja vastaanotettua liikennettä voi tarkkailla erikseen. Tuloksia voi tarkastella keskiarvoina tai vaikka pakettikohtaisesti. Mikäli mittauslaitteessa on saatavana paikkatieto, voidaan tulokset kiinnittää ajan lisäksi myös paikkaan, mikä mahdollistaa näyttävien palvelunlaadullisten lämpökarttojen piirtämisen.

Yleisimmin käytetyt Qosiumin tuottamat tilastot ovat:

Palvelunlaadun tilastot

 • Pakettihäviö
 • Viive
 • Jitteri (viiveen vaihtelu)
 • Yhteyskatkotilastot

Liikennetilastot

 • Kuorma
 • Datan määrä
 • Pakettikoot

Vuotilastot

 • Mittauspisteen läpi kulkevat liikennevuot eriteltynä
 • Vuokohtaisesti: kuorma, kesto, siirretty data, jne.

Palvelukokemustilastot

 • Tarkka laatuarvio VoIP- ja videosovelluksille MOS-asteikolla (PSQA-algoritmi)
 • Yleislaatu algoritmilla, jota käyttäjät voivat helposti parametrisoida omiin tarpeisiinsaMainittujen tilastojen lisäksi Qosium mittaa paljon muutakin, ja esimerkiksi täysi pakettikaappaus etäpisteestä on myös tuettuna.