Valittuja menestystarinoita

Tutustu Kaitotekin menestystarinoihin ja siihen miten asiakkaamme hyödyntävät Qosiumia ja muita palvelujamme.

Kalmar

Nykyaikainen konttisatama ei toimi ilman laadukasta, luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa. Cargoteciin kuluva Kalmar on maailman johtava kontinkäsittelylaitteita valmistava yritys. Heidän laitteissa tiedonsiirron laatu varmistetaan jo kehitysvaiheesta alkaen käyttämällä Kaitotekin Qosium-tuotetta.

Oulun Yliopisto

Oulun yliopiston 6G Lippulaiva -ohjelma on tulevaisuuden langattomien viestintä­teknolo­gioiden kansainvälinen tutkimusohjelma. Ohjelma tukee teollisuutta 5G-teknologian käyttöönotossa toteuttamalla laajoja testaus­projekteja hyödyntäen 5G-testiverkkoaan (5GTN). Kaitotekin Qosiumia käytetään 5G-testiverkossa sekä tutkimuksen että opetuksen työkaluna tuottamaan tarkkaa mittaustietoa koejärjestelmien ja kehitettävien algoritmien toiminnasta.

Turku AMK

Turun ammattikorkeakoulu on opetustyön lisäksi vahvasti mukana TKI-toiminnassa. He muun muassa suunnittelevat ja toteuttavat langattomia testijärjestelmiä, suorittavat kenttäkokeita ja koestavat erilaisia tietoliikennejärjestelmiä todellisissa käyttötilanteissa aidoissa ympäristöissä. Tarkan palvelunlaadun mittaamiseen he käyttävät Kaitotekin Qosium-tuotetta, joka on tällaisessa käytössä omimmillaan.

Lammin Ikkuna

Viime vuosina rakennusten lämmön­eristys­kykyä on parannettu huimasti, mutta samalla rakenteiden kyky läpäistä radioaaltoja on heikentynyt. Matka­puhelin­verkon heikko toiminta sisätiloissa onkin yhä suurempi ongelma. Ratkaisuksi tähän Lammin Ikkuna Oy on kehittänyt innovatiivisen Signal Window -tuotteen. Kuinka suuri parannus tällä tuotteella on käyttäjän verkkoyhteyden palvelunlaatuun? Tätä Lammin Ikkuna Oy tutkii Kaitotekin asiantuntemuksen ja Qosium-tuotteen avulla.

Dynimlabs

Dynimlabs suunnittelee ja valmistaa HDR-videomoduuleja sekä älykäitä ohjelmistoja videoanalyysiin ja hahmontunnistukseen. Kaitotek toimittaa Dynimlabsille suunnittelu- ja kehityspalveluita avustaakseen osaltaan heitä saavuttamaan korkeat tavoitteensa.

KNL Networks

Kyynel (KNL Networks) kehittää ja valmistaa vallankumouksellisia HF-radiolaitteita sekä tarjoaa maailmanlaajuisen tietoliikenneverkon suunnitellen samalla jatkuvasti myös jotain uutta. Tuotekehityksen ja testauksen tukena Kyynel käyttää myös Kaitotekin Qosium-tuotetta.

Bitfactor

Bitfactor on yksi palvelupuolemme asiakkaista. Kaitotek on tehnyt Bitfactorille ohjelmistokehitystä Qt:lla ja Android Javalla.

Topcon

Topcon Healthcare Solutions tekee innovatiivisia lääketieteellisiä tuotteita. Tuotteissa on paljon ohjelmistoa, ja Kaitotek toimittaakin heille ohjelmistokehityspalveluita lääketieteellisiin sovelluksiin liittyen.

EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto (EARK) tukee Kaitotekin Qosium-tuotekehitystä suunnaten työkalua kansainvälisille markkinoille ja uusille asiakasryhmille.

ESA

Qosiumin edeltäjä Qosmet on käytössä Euroopan avaruusjärjestön (ESA, European Space Agency) kahdessa prototyypissä. UNISONO-projektin prototyypissä mittaustyökalulla tuotetaan tarkkaa palvelunlaatutietoa satelliittitietoliikenneyhteydestä etenkin maa-aseman vaihdon aikana. Tarkka palvelunlaatutieto on tarpeen, koska yhteyttä käytetään robottien etäohjaukseen. QuoTe-projektin prototyypissä mittaustyökalu on integroitu osaksi terveydenhuollon etävideojärjestelmää, jossa reaaliaikainen tieto palvelunkokemuksesta on kriittistä.

VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy käyttää Qosiumia erilaisissa tutkimus- ja asiakasprojekteissa. Tutkimuspuolella Qosiumin tarve korostuu etenkin 5G-verkkojen yhteydessä, sillä 5G-verkoissa suuremman bittinopeuden lisäksi korkea palvelunlaatu on nostettu yhdeksi merkittävimmistä tavoitteista toisin kuin aiemmissa matkapuhelinverkkosukupolvissa.

Matkus Shopping Center

Qosiumia käytettiin Matkus-ostoskeskuksen langattomien verkkojen laadun kartoituksessa. Kartoitus paljasti kolmen suomalaisen operaattorin sekä ostoskeskuksen oman langattoman lähiverkon palvelunlaadun tarkasti ostoskeskuksen alueella.

Arizonan yliopisto

Tutkimuslaboratorio (osastolla School of Computing, Informatics, and Decision Systems Engineering) Arizonan osavaltion yliopistossa (Arizona State University (ASU), Phoenix, US) käyttää Qosiumia tietoliikenteen ja tietoverkkojen tutkimustyössä.

Netplaza

Suomalainen internet-operaattori Netplaza käyttää Qosiumia heidän verkossaan.

Qosium soveltuu moneen

”Lopulta vain yhteyden palvelunlaadulla on merkitystä”

Yhteiskunnan digitalisoituessa tietoverkot ja tiedonsiirto tunkevat kaikkialle. Yhä enemmän on myös kriittistä tiedonsiirtoa, jolloin verkkoyhteyden suorituskyvyn ja laadun seuranta nousee avainasemaan. Qosium tuo tähän ratkaisun sovellusalasta riippumatta.

Logistiikka ja merenkulku

Logistiikkakeskusten, kuten satamien ja suurten varastojen, automatisointi tukeutuu langattomaan tiedonsiirtoon, mikä tuo joustavuuden lisäksi myös haasteita. Qosiumin lämpökarttanäkymät paljastavat alueet, joissa on toistuvia tai satunnaisiakin verkko-ongelmia.

Etäohjaus ja autonomia

Etäohjattavissa raskaan teollisuuden laitteissa korkealaatuinen verkkoyhteys on välttämättömyys. Autonomisissa laitteissa taas jatkuva verkkoyhteys on turvallisuustekijä. Vain passiivisella jatkuvalla seurannalla voidaan varmistaa yhteyksien riittävä laatu.

Rakennustekniikka

Rakennusmateriaalien eristyskyvyn parantumisen myötä radiosignaalien läpäisykyky on heikentynyt. Valmistajat kehittelevätkin erilaisia keinoja parantaa matkapuhelinverkkojen toimintaa sisätiloissa. Qosiumin avulla on mahdollista selvittää, miten nämä parannuskeinot vaikuttavat matkapuhelimien käyttäjien kokemaan laatuun.

Terveydenhuolto

Sairaalaympäristössä kriittiset sovellukset ovat konkreettisimmillaan, jolloin Qosiumilla on paikkansa. Qosium mittaa tarkasti olemassa olevien sovellusten toimintaa verkon yli, eikä verkkoa kuormiteta aktiivisella mittauksella.

Valmistava teollisuus

Tehtaissa käytetään Teollisuus 4.0 -teknologioiden myötä yhä enemmän langattomia verkkoja. Qosiumin avulla voi selvittää verkkojen toimintaa normaalikäytön aikana. Lisäksi se on apuväline tuotekehitykseen: kuinka verkko-ongelmat vaikuttavat teollisuuslaiteiden toimintaan.

Autoteollisuus

Autot myös verkottuvat ja palvelunlaadunmittaukselle on jo tarve autoteollisuuden tuotekehitysvaiheessa. Qosium on tässä kehityksessä mukana.

Verkko-operaattorit

Kuluttajayhteyksien palvelunlaadun seurantaan operaattoreilla usein on jo vaatimuksiin nähden riittävät työkalut. Tilanne muuttuu, kun verkkoa käytetään kriittisten sovellusten tiedonsiirtoon. Qosium ei rasita mitattavaa yhteyttä ja tuo uuden näkökulman palvelunlaatuun.

Ilmailu ja avaruus

Ilmailu- ja avaruustekniikan tiedonsiirron ja työkalujen vaatimukset ovat usein tiukimmat mahdolliset. Qosium on alkujaan tutkimustyökalu, joten tarkkuus ja luotettavuus ovat luontaisia ominaisuuksia.

IT-palvelut

Kun hallinnoidaan kokonaisten yritysten IT-ekosysteemiä, ovat laadukkaat verkkoyhteydet avainasemassa. Joskus verkko-ongelmat ilmenevät vain tietyssä tilanteessa tietyillä sovelluksilla, jolloin Qosiumin passiivinen mittaus nopeuttaa vianetsintää huomattavasti.

Tutkimus ja opetus

Qosiumin historia alkoi tutkimuksesta ja tämä puoli on jatkunut vahvana. Qosium on oiva työkalu myös verkkojen suorituskyvyn havainnollistamiseen opiskelijoille. Edullisia tutkimuslisenssejä on saatavana tähän käyttöön.

Kriittiset julkiset palvelut

Kriittiset julkiset palvelut, kuten hätäkeskustoiminta, vievät tiedonsiirron luotettavuusvaatimukset uudelle tasolle. Qosium on omimmillaan juuri tällaisten kriittisten reaaliaikaisten verkkopalveluiden laadun mittaamisessa.

Radio- ja verkkolaitteet

Qosiumin käytön edut radio- ja verkkolaitteiden tuotekehitysvaiheessa ovat kiistattomat. Lisäksi Qosium Proben voi integroida suoraan sulautettuihin laitteisiin, jolloin palvelunlaadunmittausvalmius on olemassa silloin, kun sitä tarvitaan.